Vår politik

Partipolitiskt program

IDEOLOGI

Moderat Samling för Åland är ett modernt och framåtblickande borgerligt parti. Vår politik utgår från att alla människor har lika värde och att alla har rätt att bestämma över sitt eget liv. Ansvarstagande, trygghet och valfrihet genomsyrar all vår politik. Moderat Samling står för ordning och reda.

 

Nyckeln till ett socialt och ekonomiskt välmående samhälle är människors framtidstro, livsglädje, motivation och företagsamhet. Ett blomstrande näringsliv, i kombination med en kompetent och effektiv offentlig sektor, bildar det samhälle som bäst respekterar varje människas möjligheter att utveckla den egna livskraften.

 

Människa, jobb och näringsliv är grunden inom alla våra politikområden.

 • BARNOMSORG

  Vi anser att individen och familjen vet bäst vad som är bra för den egna familjen och barnet.

  Därför arbetar vi för större valfrihet, flexibla daghemstider, fler privata alternativ och att en barnomsorgspeng införs. Barnomsorgen, i både privat och offentlig regi, ska anpassas efter olika behov, hålla hög kvalitet och tillvarata varje barns enskilda behov.

  Förskolan ska ha samma förutsättningar på hela Åland, både när det gäller pedagogiken och resurserna.

 • EKONOMI

  Det är vi som bor och verkar här på Åland som har bäst förutsättningar att forma vårt samhälle efter våra egna önskemål och behov. En förutsättning för en utveckling av välfärden, särskilt vård, skola och omsorg, är ett framgångrikt näringsliv. Därför är vi Ålands mest företagsvänliga parti.

  Vi eftersträvar en förändring av landskapsandelarna, d.v.s. av lanskapets fördelning av medel till kommunerna.  Fördelningen bör i större utsträckning främst ta hänsyn till kommunernas lagstadgade uppgifter samt präglas av tillväxt, transparens och enkelhet.

  Vi anser dessutom att den s.k. klumpsumman bör omförhandlas för att skapa en ekonomiskt tryggare bas.

 • FRITID

  Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter inspirerar till en hälsosam, kreativ och glädjefylld livsstil. Vi anser att samhället har ett stort ansvar för att fritidslivet utvecklas och att särskilt fokus riktas mot att barn och ungdomar erbjuds rika möjligheter till en aktiv och hållbar livsstil.

  Vi arbetar för ett friskvårdsavdrag för alla.

 • HÅLLBARHET

  HÅLLBARHET

  Vid all utveckling ska hållbarhetskriterierna beaktas. Utvecklingen måste sträva efter hållbarhet ur flera perspektiv; ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.

  Arbetet för ett hållbart Åland och en bättre miljö kommer att innebära förändringar för vårt sätt att leva. Principiellt utgår vi från att den som förorenar miljön också är den som ska betala. Ansvarstagande för hållbarhet ska leda till konkurrensfördelar och även skapa möjligheter i form av fler jobb och nya affärsmöjligheter för företag och enskilda.

  Flera av Ålands näringar är direkt beroende av Östersjöns tillstånd. Ett övergripande mål för oss är därför att minska fosfor- och kväveutsläppen från Åland. Vi arbetar för ett effektivt totalförbud mot utsläpp av allt toalettavfall i Östersjön. Vi ser att Åland har alla möjligheter gå i bräschen för clean-tech såsom hållbar fiskodling.

 • INFRASTRUKTUR

  Våra utgångspunkter när vi driver frågor om infrastruktur är

  • Att det ska vara lätt att bo, leva och verka på hela Åland.
  • Att allt som konkurrensutsätts ska gynna det åländska näringslivet och samhället
  • Att avgiftspolitiken ska sträva mot effektivitet och lägre kostnader för skattebetalarna. När konsumenter bär ansvaret för sin konsumtion skapas incitament för effektiviseringar och hållbarhetskriterier främjas.

  Flygtrafiken behöver utvecklas för att förbättra förutsättningarna för hela Åland i allmänhet och näringslivet i synnerhet.

  Skärgårdstrafiken ska med rimliga kostnader anpassas till behovet och turtäthet och fartygsstorlek ska styras av efterfrågan. Utbyggnad av kortrutt och fasta förbindelser har stor betydelse för utvecklingen i skärgården. Enhetliga färjefästen skulle skapa förutsättningar för ett effektivare utnyttjande.

  Offentlig-Privat-Samverkan, s.k. OPS-finansiering, bör övervägas för att förverkliga stora delar av kortruttsplanerna. Större infrastrukturella utbyggnader som förbättrar trafiksituationen kunde delvis finansieras av brukarna.

  Kollektivtrafiken ska med rimliga kostnader anpassas till behovet och turtäthet och fordonstyp ska styras av efterfrågan. Vi förordar subventioner av kollektivtrafiken men anser att avgifter ska utgöra en del av finansieringen.

  Fordonstrafiken är viktig för Åland och vårt vägnät måste anpassas efter de behov som finns. De stora resurser i utförandeledet, som finns i såväl Mariehamn som i LRs infrastrukturavdelning, bör samordnas och konkurrensutsättas. Det är utsläppen som ska bekämpas, inte bilisterna. Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver vi stimulera alternativ till dagens fordonstrafik. Alternativ som bör prioriteras är bl.a. stimulansåtgärder för samåkning och övergång till fordon som drivs utan fossila bränslen.

  Vi bör utveckla avfallshanteringen till att bli en resurs.

  En väl utvecklad infrastruktur för informationsteknologi ska prioriteras. Det offentligas roll bör minska och inriktas på styrning via lagstiftning.

 • INTEGRATION

  En god integrationspolitik bygger på tydlighet, jobb och möjligheter att lära sig svenska. Vi vill bjuda in nyinflyttade att delta på lika villkor på arbetsmarknaden genom att säkra att alla ges goda möjligheter till språkinlärning och annan utbildning. Vi betraktar kulturell kompetens som en rikedom som bör tas till vara och välkomnar alla nyinflyttade att delta i bygget av det åländska samhället. Svenska språket är nyckeln till delaktighet och därför ska vi stödja att inflyttade kan lära sig språket och ta del av den åländska kulturen

 • JOBB

  Om det ska bli fler jobb måste det finnas företag som vill anställa och fler entreprenörer. Därför är en fortsatt kreativ näringspolitik helt central för att skapa fler jobb på Åland. Vi är även fortsättningsvis Ålands mest företagsvänliga parti. När det skapas fler arbeten inom det privata näringslivet uppstår resurser för vård, skola och omsorg. Samhället ska uppmuntra tillkomsten av flera livskraftiga företag.

  Åland står inför ett viktigt vägskäl där de privata tjänsterna för produktion av varor och tjänster måste öka. Därför behöver tillståndsprocessen förenklas och göras tydligare. Det bör också finnas maximitider för handläggningen av olika ärenden.

  Vi behöver även fortsättningsvis ge samhällsstöd till jordbruket. Moderat Samling vill på ett tydligare sätt rikta samhällsstödet till de jordbruk som har bäst förutsättningar att öka sitt produktionsvärde och skapa fler arbetsplatser. Närproducerade rena produkter som konsumeras i närregionen är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

  Rederinäringen är, hela sjöfartsklustret inräknat, Ålands viktigaste samlade produktion. En stor del av framgångsrika åländska företag har en gång fötts ur rederinäringen. Även framgångarna inom IT-området har till stor del sitt ursprung inom sjöfarten.
  Sjöfarten står än idag för över 20 % av den samlade produktionen och hela klustret för närmare hälften. Det är av största vikt att kunskapen och erfarenheten inom sjöfarten som finns på Åland tillvaratas och utvecklas.

 • JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET

  För oss är det en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi måste arbeta med dessa frågor på ett strukturerat och målinriktat sätt och i alla sammanhang försöka bryta den normbildning som idag motverkar jämställdheten.

  Viktiga delar i jämställdhetsarbetet är att åstadkomma lika lön för likvärdigt arbete och att målmedvetet arbeta mot hot och våld i nära relation.

 • KULTUR

  Ett levande kulturliv berikar och skapar mervärde i vårt samhälle. Kulturen ska ges möjlighet att utvecklas i samspel mellan kulturutövare, näringsliv och samhälle.

  Medan kreativitet och kunskap är det nya stålet är kulturen ett av samhällets främsta konkurrensmedel. Kulturutbudet är av stor vikt vid människors val av bostadsort och där utbudet är stort och mångfaldigt skapas attraktion och lockar många kreativa människor. Kultur bidrar även till ett hälsosamt åldrande där tillhörighet och sammanhang
  betonas.

 • MISSBRUK

  Arbetet mot missbruk måste integreras i hela samhället med förebyggande friskvårdsarbete som grund.

 • NÄRINGSPOLITIK

  Ett bärkraftigt Åland är målet för vår politik.

  Liksom i övriga Europa har det, också på Åland, varit svårt att skapa verklig tillväxt. Tillväxt, och då speciellt i den privata sektorn, är förutsättningen för att förändra och utveckla samhällsservicen. Vi vill bygga förutsättningar för en bra tillväxt på Åland på lång sikt.

  Det är väsentligt inom alla områden att ställa frågan om en satsning eller en kostnad bidrar till att skapa förutsättningarna för att öka tillväxten.

  Moderat Samling värnar om ett konkurrenskraftigt Åland där kreativitet, kompetens och innovation värdesätts och där skattenivån är låg. Vi vill bedriva en näringspolitik som lockar till företagande och entreprenörskap genom effektiv och positiv behandling med minimerad byråkrati. Det ska vara enkelt att starta och driva företag på Åland. Samhällsstöd ska alltid mätas mot dess ökning av produktionsvärde och sysselsättning

 • PUBLIK SERVICE

  Åland behöver ett starkt och fristående public service som aktivt granskar beslutsfattare och fördjupar sig i frågor som är betydelsefulla för samhället. Företrädarna för public service måste i alla lägen vara helt fristående från all påverkan av makthavare. Därför behöver bl.a. meddelstilldelningen vara fastlagd för lång tid.

  Vi anser att public service ska finansieras över landskapsbudgeten och att dagens avgifter som tas ut av brukarna slopas.

 • RÖSTDELTAGANDE

  Fria val och ett högt röstdeltagande är några av de viktigaste fundamenten i en demokrati. Vi förordar en översyn av dagens system där bl.a. e-röstning och en sänkning av röstningsålders utreds.

 • SAMHÄLLSUTVECKLING

  Åland behöver en övergripande plan för bostadsbyggande, samhällsservice, näringsverksamhet, energiförsörjning m.m. Vi ser gärna att kommunerna aktivt använder sina planeringsinstrument.

  Vi stöder samarbete och samgåenden mellan de befintliga kommunerna.

 • SJÄLVSTYRELSEN

  Självstyrelsen utgör grunden för hur vårt samhälle fungerar. Vi tror på en utveckling av Ålands självstyrelse. Vi arbetar för en modernisering av hembygdsrätten och även av jordförvärvsrätten och näringsrätten. Utvecklingen ska främja företagsklimat och tillväxt, men får inte äventyra språkskyddet. Vi behöver aktivt informera om att Åland är enspråkigt svenskt, att det finns goda möjligheter att skaffa egen bostad och tomt och att det är enkelt att etablera företag på Åland.

 • SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSPOLITIK

  Vår ideologi utgår från individen och rätten till valfrihet. Därför anser vi att alla ska kunna påverka omsorgen och ha rätten att välja hur man vill ha sin omsorg ordnad. Tillväxt, och då speciellt i den privata sektorn, är förutsättningen för att förändra och utveckla samhällsservicen.

 • TILLGÄNGLIGHET

  Alla människor ska ha lika möjligheter att delta i samhällslivet. Därför ska tillgängligheten beaktas vid all planering av offentliga miljöer, bostäder och arbetsplatser.

  För personer med funktionsnedsättning ska olika sysselsättningsstöd ses över och flexibla och individuella utbildningsmöjligheter införas. Kreativa lösningar för avlastning måste till för att närståendevårdare och personer med funktionsnedsättning ska kunna känna sig trygga.

 • UTBILDNING

  Moderat Samling sätter individen i centrum.

  Alla ska ha rätt till utbildning i en stimulerande miljö, med pedagogiskt utbildad personal och där hänsyn tas till individuella förmågor och behov. Ett större fokus behöver läggas på att möjliggöra inlärning och skapa en god arbetsmiljö för eleverna. Det handlar om allt från små klasser till inslag som lek/rörelse/idrott och mental träning.

  Vi anser att alla ska erbjudas en studieplats efter grundskolan. Vi beaktar forskningen om ”ungdomströtthet” och överväger senare start av skoldagen.

  Att barn och ungdomar så tidigt som möjligt ges tillgång till olika verktyg så att de kan tillvarata undervisning och så småningom kunna välja väg är av yttersta vikt för den enskilda men även ur ett samhällsperspektiv har det stor betydelse. Graden av innovationer och
  möjligheten till kreativa miljöer är det som på sikt skapar tillväxt. Forskning där gamla och nya näringar möts som t.ex. inom logistik är en framtida tillväxtbransch för Åland även efter att segelfartygen halat segel. Samverkan mellan politiker och övriga aktörer har stor betydelse i möjligheten till framgång.

 • ÄLDREOMSORG

  Vår ideologi utgår från individen och rätten till valfrihet. Därför anser vi att äldre och deras anhöriga ska kunna påverka omsorgen och ha rätten att välja hur man vill ha sin omsorg ordnad. Utgångspunkten för service, vård och omsorg ska vara de individuella önskemålen och behoven. Respekt för individens integritet och självbestämmande ska genomsyra förhållningssättet och vi vill ge så många som möjligt förutsättningar för att bo kvar i det egna hemmet så länge man vill. Därför krävs anpassade och individuella åtgärder. För dem som väljer annat boende ska det finnas olika alternativ. Mångfald och konkurrens ökar valfrihet och kvalitet.

  Vi vill alltid kunna erbjuda eget rum till alla och möjligheter för par som vill bo tillsammans.

  Kreativa lösningar för avlastning måste till för att närståendevårdare och äldre med behov av vård och omsorg ska kunna känna sig trygga. Ersättningarna till närståendevårdare bör höjas. Vi vill öka resurserna för att i tidigt skede diagnostisera olika demenssjukdomar för att snabbare kunna ge rätt medicinering samt rätt vård och omsorg. Samhället ska solidariskt finansiera merparten av omsorgen. Vi arbetar för enhetliga avgifter och kostnadstak.