Valprogram 2023

Ta reda på mer om vad Moderat Samling vill arbeta för den kommande mandatperioden!

Valprogram 2023

Vi moderater har många förslag på hur vi kan göra Åland ännu bättre de kommande åren.

Vårt valprogram kallar vi "Vi tror på Åland". Här kan du läsa hela programmet!

Hemsida Val 2023 (1)

Valprogrammet i korthet

Åland är fantastiskt. Jobb, dagis, sjukvård, en butik att handla mat i och rent dricksvatten i kranen. Allt det som är bra har byggts med hårt arbete från generationer av ålänningar. Vi vill att det arbetet ska fortsätta, vi vill att det arbetet ska löna sig. Så att vi kan lämna över ett ännu bättre Åland till våra barn.

Åland är idag en av världens friskaste regioner och landskapet är skuldfritt. Men allt är inte bra: våra ungas välmående behöver stärkas och Åland behöver fler framgångsrika, växande företag. Åland behöver bättre kommunikationer. Våra sjöar behöver renas. Den åländska rösten i världen behöver stärkas. Det offentliga Åland behöver en långsiktig ekonomisk planering. 

Vi vill ta oss an detta och stärka hela Ålands attraktionskraft. För vi tror på Åland och ålänningarna.

 

Självstyrelsen och Åland i världen

Vi vill stärka självstyrelsen genom att överta en del av skattebehörigheten. Då kan vi slopa arvs- och gåvoskatten på Åland, hålla skattetrycket så lågt som möjligt och uppmuntra omställningen till ett hållbart Åland.

Vi vill stärka Ålands makt i EU med en egen europaparlamentariker.

Företagarna bygger välfärden

Vi vill arbeta för att skattegränsen ska märkas så lite som möjligt för åländska företag och ålänningarna.

Det är företagen som skapar resurser till vård, skola och omsorg. Därför vill vi skapa bästa möjliga företagsklimat på Åland så att våra företag kan blomstra och växa.

Ett socialt starkt Åland

Vår politik strävar alltid efter att så många som möjligt ska ha ett jobb. Det ska alltid löna sig att arbeta, studera eller vårda en anhörig.

Vi vill driva på för en höjd arbetsersättning till personer med funktionsvariation som arbetar.

 

En ansvarsfull ekonomi

Vi kommer inte att bilda en regering utan en trovärdig och långsiktig ekonomisk politik. Vår politik strävar till att Åland undviker att ta lån. Dina skattepengar ska gå till vård, skola och omsorg – inte till bankräntor.

För en levande landsbygd

Vi behöver stärka jordbrukets konkurrenskraft. Vi vill trygga tillgången till vatten för specialgrödor och vi vill införa småskalig hantverksförsäljning av vin och cider.

Åland - en stormakt inom fossilfri energi

Vi är positivt inställda till havsbaserad vindkraft, men vi behöver ställa tydliga krav och det behöver vara tydligt vad Åland vinner.

 

Ålands attraktionskraft

Långsiktigt vill vi se ett Åland med 50 000 invånare. Det ger ett bättre tjänsteutbud än vad vi har idag. Alla som flyttar till Åland ska få möjlighet att lära sig svenska och arbeta. Det ska finnas attraktiva tomtmarker tillgängliga.

Mer digitala tjänster

Vi vill prioritera arbetet med att digitalisera Åland. Ålänningarna, ÅHS och den privata sektorn ska ha full tillgång till Kanta-systemet för hälso- och sjukvård.

Jämställdhet - en frihetsfråga

För oss är jämställdhet en frihetsfråga. Vi vill öka pensionsintjäningen för all vård av barn hemma, till exempel via hemvårdsstödet.

Vi anser att samtliga kostnader för vård- och föräldraledighet ska skötas av FPA, och inte belasta arbetsplatsen som det är idag.

 

Vi tror på hela Åland

Vi anser att sexton kommuner innebär en överorganisering av Åland. Den regering vi bildar måste arbeta för en kommunreform.

Ålands väg- och sjötrafik

Ålands skärgårdstrafik behöver en ny helhetsplan. Vi vill lägga NOLL euro på utredningar till dess att det finns en bred överenskommelse om vägen framåt.

Vi vill att gång- och cykelbana till Järsö och till Bomarsund ska slutföras. Det stärker Åland som turistdestination.

Åland i rörelse!

Motion och idrott är nyckeln till ett friskt och välmående Åland. Trösklarna till att utöva motion och idrott behöver sänkas. Föreningarnas administration kring PAF-medel måste minska.

 

Högklassig vård och omsorg

Vi värnar hög kvalitet inom vård och omsorg. Vi tror att kvaliteten inom den offentliga omsorgen kan bli ännu högre genom samarbete med den privata och tredje sektorn.

Vi vill se en utökad screening av sjukdomar. Det minskar det mänskliga lidandet och det sparar resurser för vårdsektorn.

Seniorerna - en viktig resurs!

Våra seniorer är en resurs att ta vara på. Vi vill satsa mer på den förebyggande vården så att våra äldre håller sig friska längre. Vi vill också bygga fler anpassade seniorbostäder.

En-dörrsmodell för vägledning

Den nya seniormottagningen på ÅHS måste utvecklas med bredare service där våra seniorer kan få vägledning i alla frågor som gäller dem. Vi vill förverkliga en “en-dörrsmodell” för information och hjälp.

 

Stärk våra barn och unga

Vi vill prioritera det psykiska välbefinnandet hos våra barn och unga. De är vår framtid! Vi vill stärka primärvården så att inte BUP vid ÅHS ska bli överbelastad.

Vi vill bekämpa mobbning i alla sammanhang och verka för ett gott samtalsklimat. Vi är alla föredömen för våra barn och unga.

Åländsk utbildning

Du som studerar ska få jobba hur mycket du vill utan att AMS – eller någon annan – lägger sig i. Vi vill slopa studiestödets inkomsttak och vi vill höja det åländska studieavdraget. Vi vill bekämpa de gränshinder som begränsar din frihet att studera eller jobba, till exempel i Sverige.

Rena vatten och ren luft

En av Ålands största utmaningar åren framöver är rent vatten. Våra insjöar måste återställas och utsläppen i vårt Östersjön måste begränsas. Vi behöver begränsa jordbrukets utsläpp i insjöarna och minska de tillåtna utsläppen från fiskodlingar.

Vi vill se ett Åland som är mindre fossilberoende och vill arbeta för en stabil och koldioxidsnål energiförsörjning. 

 

Du väljer!

M Blå