Stadgar

§1
Föreningens namn är Moderat Samling för Åland rf och dess hemort är Mariehamns stad.

§2
Föreningens ändamål är att bland i landskapet Åland bosatta personer, vilka omfattar en borgerlig politisk grundsyn, verka för ett ökat deltagande i samhällsutvecklingen samt, att öka sammanhållningen kring de för landskapets självstyrelse och Ålands bevarande som ett svenskspråkigt landskap väsentliga frågorna.
För att förverkliga sitt syfte deltar föreningen i lagtings-, kommunal-, riksdags-, europaparlaments- och presidentval samt i övriga politiska val, samt ordnar möten och sprider politisk information. För föreningen utarbetas ett idépolitiskt program, som vid behov granskas av styrelsen och därefter föreläggs föreningsmötet för godkännande.

§3
Till medlem i föreningen kan av styrelsen antas person som är bosatt på Åland och stödjer föreningens syfte samt grundprinciperna för ett demokratiskt samhälle så som det beskrivs i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.
Person, som är ansluten till annan politisk förening verksam i landskapet Åland kan inte samtidigt tillhöra Moderat Samling för Åland rf.
Föreningens medlemmar erlägger årsavgift. Beloppet fastställs av föreningens höstmöte. För medlemmarna i föreningens ungdomssektion, kan föreningen fastställa en lägre årsavgift.
Medlem, som motarbetar föreningens syften eller inte verkar i enlighet med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Då styrelsen fattat beslut om uteslutande av medlem äger den uteslutne medlemmen rätt att bringa beslutet om uteslutande till föreningsmötets prövning genom att hos styrelsen framställa skriftligt yrkande om detta inom trettio (30) dagar räknat från den dag medlemmen erhållit besked om uteslutandet. Styrelsen är skyldig att uppta frågan till behandling vid det föreningsmöte som först hålles efter det att förenämnd anmälan till styrelsen gjorts.

§4
Kallelse till föreningens möten sker genom annons i minst en på orten utkommande tidning, minst sju (7) dagar före mötet.
Medlem som önskar ta initiativ till att ett ärende ska behandlas på ett föreningsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast tre dagar från det att möteskallelsen publicerats, dock med iakttagande av bestämmelserna av § 24 i föreningslagen.
Föreningens medlemmar har rösträtt på föreningsmöte endast under förutsättning att de erlagt medlemsavgiften för innevarande år senast fjorton (14) dagar före föreningsmötet. En medlem skall, för att kunna utöva rösträtt på mötet, på förhand till föreningen anmäla sitt deltagande i mötet senast den dag som nämns i möteskallelsen.
Styrelsen kan besluta att medlemmarna får delta i föreningsmöte genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel.

§5
Föreningens vårmöte hålls inom april månad, varvid följande ärenden behandlas:
1. val av mötes ordförande och sekreterare
2. konstatera huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat
3. val av två protokolljusterare
4. styrelsens redogörelser för verksamheten under det gångna året och för föreningens ekonomiska ställning.
5. verkssamhetsgranskarnas berättelse
6. fastställande av bokslutet
7. beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
8. val av valberedning
9. övriga, av styrelsen framlagda ärenden samt
10.av enskilda medlemmar väckta frågor

Föreningens höstmöte hålls årligen inom november månad, varvid följande ärenden behandlas:
1. val av mötes ordförande och sekreterare
2. konstatera huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat
3. val av två protokolljusterare
4. styrelsens förslag till verksamhetsplan och eventuella ändringar i det idépolitiska programmet.
5. fastställs budget för verksamhetsåret
6. fastställs årsavgiftens storlek
7. fastställs antalet medlemmar i styrelsen
8. val av ordförande i styrelsen
9. val av viceordförande och andra viceordförande i styrelsen
10. val av övriga medlemmar i styrelsen, samt ersättare för dem
11. val av två verksamhetsgranskare samt två ersättare för dem
12. övriga, av styrelsen framlagda ärenden samt
13. av enskilda medlemmar väckta frågor

§6
Vid föreningsmötet fattas beslut med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst, dock inte vid val då lotten skall avgöra. Val som förrättas av föreningen sker med iakttagande av proportionellt valsätt, såvida förslag härom framställts och vunnit understöd. Proportionella val verkställs med kandidatlistor så att varje röst ges någon kandidat på kandidatlistan, varvid den som får det största röstetalet på varje kandidatlista som jämförelsetal får hela det röstetal som kandidatlistan fått, den andre hälften av detta röstetal, den tredje en tredjedel av röstetalet och så vidare, och kandidaterna blir valda i den ordning som deras jämförelsetal anger. Skulle två eller fler personer stanna på samma jämförelsetal, avgör lotten.

§7
Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, andra viceordförande och högst tio (10) övriga medlemmar och högst fem (5) ersättare för dem, vilka väljs för ett år vid föreningens höstmöte. Styrelsen utser sekreterare och vid behov andra funktionärer inom eller utom sig.

§8
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för denne, av viceordförande eller andre viceordförande och är beslutför då ordföranden eller viceordförande eller andre viceordförande och minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstmajoritet.
Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, utom vid val, där lotten avgör.

§9
Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande och andre viceordförande två tillsammans eller endera av dem tillsammans med sekreteraren.

§10
Förenings styrelse åligger att sammankalla föreningen till extra möte om minst en tiondel eller minst tio (10) av föreningens medlemmar skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende.

§11
För att effektivare främja föreningens ändamål kan vårmötet eller höstmötet besluta tillsätta särskilda sektioner. Sektionerna fungerar som arbetsutskott och utför uppgifter, som fastställs av styrelsen. Varje sektion uppgör berättelse över sin verksamhet under året och förslag till verksamhetsprogram för inkommande år.

§12
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet, andra handlingar och verifikat skall inom mars överlämnas till verksamhetsgranskarna, vilka senast den 10 april skall tillställa styrelsen sin berättelse.

§13
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på föreningsmöte varvid beslutet skall omfattas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§14
Beslut om upplösning av föreningen fattas på två med minst två veckors mellanrum hållna föreningsmöten, där beslutet på vartdera mötet skall vara omfattat av minst tre fjärdedelar av alla vid omröstningen avgivna röster.

§15
Om föreningen upplöses bestäms vid upplösningsmötet att dess tillgångar övergår till en rättsgiltig borgerlig politisk förening på Åland eller om så bestäms till fördelning mellan flera av dem.