Cookie och integritetspolicy

Det är viktigt för oss att skydda och respektera din integritet när du använder vår webbplats och kommunicerar med oss.
Moderat Samling Knapp Tonad Rgb

Cookiepolicy

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små datafiler som placeras på din dator när du öppnar en webbplats. Cookies sparas med filerna som används av webbläsaren. Vissa cookies används under sessionen, andra under längre tid.

Vissa av de cookies som används på vår webbplats är nödvändiga för den tekniska driften av webbplatsen och används inte för andra ändamål. Utöver dessa kan webbplatsen använda analyscookies, den information som samlas in används då för webbplatsanvändarstatistik och -analys, samt för utveckling av sidorna och deras innehåll.

Dessutom kan webbplatsen ha till exempel sociala medietillägg som du kanske vill använda när du är inloggad på ditt sociala mediekonto. Dessa plugins använder cookies för att fungera när du använder dem, till exempel för att dela innehåll från webbplatser på sociala medier. Du kan hantera dina plugin-cookies för sociala medier från din webbläsare i dina cookieinställningar och från ditt eget sociala mediekonto.

Listan nedan beskriver de cookies som används på vår webbplats.

CookieTypVaraktighetBeskrivning
__stripe_midpersistent1 årStälls in för att förebygga bedrägeri och hjälper oss att bedöma risken i samband med ett försök till transaktion på denna webbplats.
__stripe_sidpersistent30 minuterStälls in för att förebygga bedrägeri och hjälper oss att bedöma risken i samband med ett försök till transaktion på denna webbplats.
cookielawinfo-checkbox-analyticspersistent11 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin “Analys”.
cookielawinfo-checkbox-functionalpersistent11 månaderCookien sätts av GDPR-cookie-samtycke för att registrera användarens samtycke för cookies i kategorin “Funktionell”.
cookielawinfo-checkbox-necessarypersistent11 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin. Cookies används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin “Nödvändigt”.
cookielawinfo-checkbox-otherspersistent11 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin “Övrigt.
cookielawinfo-checkbox-performancepersistent11 månaderDenna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin “Prestanda”.
mthird party2 årFör att upptäcka bedrägerier. Hjälper Stripe att bedöma risken i samband med ett försök till transaktion på vår webbplats.
viewed_cookie_policypersistent11 månaderCookien ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.
VISITOR_INFO1_LIVEthird party6 månaderDenna cookie ställs in av Youtube för att hålla reda på användarpreferenser för Youtube-videor som är inbäddade på webbplatser; den kan också avgöra om webbplatsbesökaren använder den nya eller gamla versionen av Youtube-gränssnittet.
YSCsessionSessionDenna cookie är inställd av YouTube för att spåra visningar av inbäddade videor.

Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra cookieinställningarna genom att klicka på knappen “Cookie-inställningar” i cookie-meddelande popupen som du kan öppna via länken “Hantera samtycke” längst nere till höger på sidan.

Du kan också förhindra användningen av cookies helt och hållet. Användningen av cookies kan begränsas eller förhindras via webbläsaren (se hjälpdelen av din webbläsare för vägbeskrivningar). Observera att cookie-preferenserna skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du måste göra ändringar separat i varje webbläsare du använder. Om du förhindrar att cookies sparas eller inaktiveras, kanske vissa funktioner på vår webbplats inte nödvändigtvis fungerar korrekt.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Att skydda din integritet är viktigt för oss. Moderat Samling för Åland r.f. har åtagit sig att skydda din integritet på bästa möjliga sätt och att behandla dina personuppgifter transparent i enlighet med gällande lag och god dataskyddspraxis.

Registrator och kontaktperson

Registrator: Moderat Samling för Åland r.f.
Adress: PB 69, AX-22101 Mariehamn
Telefon: +358 (0)18 253 57
E-post: moderatsamling@lagtinget.ax
Kontaktperson: Annica Grönlund (partisekreterare)
Dataskyddsombudet är detsamma

Förfrågningar om utövande av den registrerades rättigheter, frågor om denna dataskyddsförklaring och andra kontakter ska göras via e-post eller brev till föreningens kontaktperson/dataskyddsombud.

Medlemsregister

Registret behandlar personuppgifterna för föreningsmedlemmarnas och dess tidigare medlemmars kontaktpersoner i de organisationer som har anknytning till föreningens verksamhet, samt dess förvaltare.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet med registret är uppdaterad hantering av registrerade personuppgifter under medlemskapet, dess underhåll och utveckling. Registret fungerar som en medlemsförteckning i föreningslagens mening. Registret används för information, underhåll av mjukvarunätverk, övervakning av medlemsavgifter samt statistik- och representationslistor.

Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter; Moderat Samling för Åland r.f. samlar in och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för utförande av partiverksamhet och medlemskap.

Personuppgifter som behandlas

Registret behandlar föreningsmedlemmarnas person- och kontaktuppgifter samt annan nödvändig information relaterad till medlemskapet. Denna information är:

 • För- och efternamn på den registrerade
 • Den registrerades hemvist
 • E-postadressen till den registrerade
 • Den registrerades telefonnummer
 • Identifiering av elektronisk kommunikation
 • Registrerat medlemsnummer
 • Registrerat födelsedatum
 • De registrerades titel
 • Den registrerades förvaltare
 • Kandidater till olika val
 • En registrerad förenings uppgifter
 • Registrerat förbund
 • Registrerad förening
 • Kurser relaterade till föreningsverksamhet genomförda av den registrerade

Regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade och från föreningar.

Skydd och säkerhet för personuppgifter

Digitalt behandlade personuppgifter skyddas och lagras i partens system, till vilket åtkomsten är begränsad endast till personer som behöver sådana uppgifter för att kunna utföra sina uppgifter. Dessa personer har begränsade personliga användarnamn och lösenord.

Personuppgifter är skyddade från användning utifrån och användningen av medlemsuppgifter övervakas. Personlig information som skickas utanför partiet hanteras på ett säkert sätt.

Personuppgifter kan även överföras till andra tjänsteleverantörer för att implementera system. Den personuppgiftsansvariges partner som utför det tekniska underhållet av personregistret kan överföra personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning och denna dataskyddsförklaring.

Behövlig information för de som ställer upp i val och ger sitt samtycke kommer att vidarebefordras till de olika valmaskinerna efter eget gottfinnande.

Personuppgifter överförs bland annat till elektroniska kommunikationspartners för att kunna utföra kommunikationen på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter kan komma att överföras till föreningens försäljnings- och marknadspartners för marknadsföringsaktiviteter för föreningens räkning. Data lämnas inte ut för direktmarknadsföring.

Överföringar av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Föreningen kan även använda andra tjänsteleverantörer utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att behandla personuppgifter. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska alltid ske på någon av följande legitima grunder:

 • Europeiska kommissionen har beslutat att en adekvat nivå av dataskydd säkerställs i det mottagarlandet.
 • Föreningen har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter med hjälp av standarddataskyddsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.
 • Den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till överföring av hans eller hennes personuppgifter, eller så finns det en annan rättslig grund för överföring av personuppgifter.


Tillgång till personuppgifter ska inte ges mer än vad som är nödvändigt för att tjänsterna ska kunna utföras. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet baseras alltid på och utförs i enlighet med gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod för personuppgifter

Personuppgifter kommer att förvaras i registret så länge den registrerade är medlem i föreningen. Efter medlemskapets upphörande kommer personuppgifter att lagras i högst ett år efter medlemskapets upphörande på grund av föreningens berättigade intresse, det vill säga på grund av försvar av eventuella rättsliga anspråk. Personuppgifter kan även komma att lagras under en längre tid om tillämplig lagstiftning eller föreningens avtalsförpliktelser gentemot tredje part kräver en längre lagringstid.

Profilering

Föreningen utför ingen profilering.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandlingen av hans personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Den registrerade kan ge kanalspecifika medgivanden och förbud till direktmarknadsföring (t.ex. förbjuda e-postmarknadsföring).

Dessutom har den registrerade rätt, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, att när som helst:

 • bli informerad om behandlingen av deras personuppgifter
 • ha tillgång till sina egna uppgifter och att kontrollera de personuppgifter som rör sig själva som behandlas av föreningen
 • kräva rättelse och komplettering av felaktiga och felaktiga personuppgifter
  kräva radering av deras personuppgifter
 • återkalla sitt samtycke och invända mot behandlingen av hens personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke
 • motsätta sig behandlingen av hens personuppgifter på grundval av hens specifika personliga situation, i den mån behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett berättigat intresse hos föreningen
 • skaffa sina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att den registrerade själv har lämnat sådana personuppgifter till föreningen
 • kräva begränsningar av behandlingen av sina personuppgifter


Den registrerade måste lämna in en begäran om utövande av ovanstående rättighet i enlighet med avsnittet Kontakt i denna sekretesspolicy. Föreningen kan be den registrerade att skriftligen förtydliga sin begäran och att verifiera den registrerades identitet innan begäran behandlas. Föreningen kan vägra att efterkomma begäran på de grunder som anges i gällande lag.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Varje registrerad ska ha rätt att inge ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerade har hemvist eller anställd om den registrerade anser att hans eller hennes personuppgifter inte har behandlats i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Ändringar av denna cookie och integritetspolicy

Denna cookie och integritetspolicy kan komma att uppdateras då och då, till exempel när lagstiftningen ändras. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 7 april 2022.